Les textes et les images sont protégés. Merci de me contacter, pour plus de permission ;-) perekchira@gmail.com
logo
logo

דף הבית

Slide לקרוא את הפרק שירה המעלה , הסגולה והתועלת של פרק שירה המבי"ט הקדוש רבי משה ב"ר יוסף טראני אמירת פרק שירה , יש בו יתר שֶאֵת ומעלה מספר תהילים כי כל מזמור (בתהילים) יש בו סגולה להינצל מרעה או להביא טובה פרטית , ופרק שירה הוא מיוחד ומסוגל לדברים כוללים כל מיני הצלה - בית אלוהים – המבי"ט הקדוש רבי משה ב"ר יוסף טראני האומר פרק שירה , ויודע לכוין כל הנבראים היכן רמוזים בו , ואומר אותן השירות - הוא גורם שפע לכל הנבראים התלויים בו , ושכרו מרובה - מכתבי האר"י ז"ל - טעמי המצוות, פר' ואתחנן האר"י ז"ל כשמזדמן לפניו אחד מן הנבראים , טוב אף נעים לומר את שירת אותו המין שנזדמן לפניו , וכגון אם ראה את השמים , יאמר את שירת השמים , ואם נזדמן לפניו זבוב , יאמר את שירת הזבוב, וכן הלאה . ועל ידי זה יזכה ויזמין לו הקב"ה את פרנסתו בנקיות - מספרים תהלות ה' על פרק שירה – ר' חנניה ממונציליסי זצ"ל , תלמיד הרמ"ע מפאנו זצ"ל הרמ"ע מפאנו זצ"ל Audio Layer